Chào mừng các bạn đến với Website Trường THCS Phan Bội Châu
Tra Từ Điển
Thư Viện Violet
Thống kê truy cập
  • Online : 3
  • Hôm nay : 0
  • Hôm qua : 0
  • Tuần này : 0
  • Tháng này : 0
  • Tổng Cộng : -7
Thông báo Về việc triển khai thực hiện dạy thêm

Thông Báo Về việc triển khai thực hiện dạy thêm, học thêm

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

     UBND TỈNH ĐẮK LẮK                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  447 /SGDĐT- GDTrH                                      Đắk Lắk, ngày 17  tháng 4 năm 2013

V/v triển khai thực hiện 

quy định dạy thêm, học thêm                                               

 

     Kính gửi:

-  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

-  Hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông DTNT;

-  Giám đốc các trung tâm GDTX.

 

Thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 17); Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 08/ 2013/ QĐ - UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Quyết định 08), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Đối với trường THPT, trung tâm GDTX

Tổ chức phổ biến nội dung Thông tư 17 và Quyết định 08 về dạy thêm, học thêm cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để thống nhất việc tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm của đơn vị mình theo đúng quy định.

Thực hiện đúng chương trình kế hoạch dạy học, bố trí dạy thêm, học thêm bằng thời khóa biểu riêng, không cắt xén chương trình chính khóa để đưa vào dạy thêm; khối lớp nào dạy kiến thức của khối lớp đó, không dạy vượt lớp, dạy trước chương trình.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, do đó Sở GD&ĐT không cấp giấy phép dạy thêm, học thêm cho  giáo viên đang dạy trong các đơn vị giáo dục công lập do Sở GD&ĐT quản lý.

          Việc bố trí thời gian dạy thêm, học thêm và số lượng học sinh học thêm thực hiện theo điều 4 của Quyết định 08 và mỗi học sinh chỉ được đăng ký học thêm tối đa 4 môn. Riêng tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT, học sinh được đăng ký số môn học thêm theo nhu cầu.

Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm quản lí kinh phí dạy thêm, học thêm như sau:

- Việc thu, chi và sử dụng tiền học thêm thực hiện đúng theo điều 6 của Quyết định 08; lập kế hoạch chi trước để làm cơ sở thu cho phù hợp; khuyến khích chế độ miễn, giảm cho học sinh khuyết tật, dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách có nguyện vọng học thêm; tiết kiệm chi để dành một phần kinh phí hỗ trợ cho phúc lợi tập thể.

- Công khai mức thu tiền học thêm, lịch dạy thêm, học thêm tại địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo cho phụ huynh và học sinh dễ theo dõi và giám sát; quản lý học sinh theo Điều lệ trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh cả về tài sản và thân thể trong thời gian học sinh tham gia học thêm.

Ở những trường THPT không đủ cơ sở vật chất đáp ứng dạy thêm, học thêm có thể mượn cơ sở vật chất của trung tâm giáo dục GDTX. Trung tâm GDTX có trách nhiệm tạo điều kiện cho các trường THPT để mở các lớp dạy thêm, học thêm  và phối hợp với trường THPT để quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm theo đúng quy định; trường THPT chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phục vụ dạy thêm, học thêm cho trung tâm GDTX theo đúng hợp đồng.

Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDTX ngoài việc quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo đúng quy định phải có trách nhiệm theo dõi giáo viên của đơn vị mình tham gia dạy thêm ngoài nhà trường và kịp thời xử lí vi phạm về dạy thêm, học thêm.

Nhà trường cho giáo viên ký cam kết không tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và không vi phạm các quy định khi tham gia dạy thêm, học thêm.

Hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường chỉ được thực hiện khi Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép. Nhà trường xin mở lớp dạy thêm phải có đủ bộ hồ sơ sau:

- Tờ trình xin mở lớp dạy thêm, học thêm

- Chủ trương của nhà trường và biên bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường.

- Danh sách trích ngang giáo viên đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại điều 8 của Thông tư 17.

- Kế hoạch dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; thời gian, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu, phương án thu, chi và sử dụng tiền học thêm; phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Đơn xin học thêm của học sinh do chính học sinh tự viết đăng ký các môn học thêm và có chữ ký đồng ý của cha mẹ học sinh (được lưu tại trường).

2. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức quán triệt Thông tư 17 và Quyết định 08 cho các trường trực thuộc; chỉ đạo các trường có trách nhiệm phổ biến nội dung các Quy định trên đến giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để thống nhất việc tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường theo đúng quy định.

Triển khai thực hiện quy định dạy thêm, học thêm ở các trường trực thuộc theo các quy định như các trường THPT, nhưng định mức thu tiền học thêm thấp hơn (được quy định trong Quyết định 08).

Nghiêm cấm các trường tiểu học và giáo viên tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học dưới bất kỳ hình thức nào; riêng các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống được tổ chức dạy thêm nhưng phải đăng ký theo quy định;

Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động dạy và học của các trường trực thuộc, xử lý vi phạm và báo cáo tình hình cho Sở và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ đạo các trường THCS cho giáo viên ký cam kết không tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và không vi phạm các quy định khi tham gia dạy thêm, học thêm; chỉ đạo các trường tiểu học cho giáo viên ký cam kết không dạy thêm.

3. Hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chỉ được thực hiện khi được Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấp phép mở lớp, cơ sở dạy thêm, học thêm.

 4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc biết để xử lý, chỉ đạo kịp thời.

 5. Kết quả việc thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua của các đơn vị và cá nhân hằng năm. Lãnh đạo các đơn vị và giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, học thêm sẽ không được xét đạt chuẩn theo quy định, cũng như không xét các danh hiệu thi đua của năm học.

Trên đây là những nội dung triển khai thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Công văn này thay thế cho các công văn hướng dẫn về dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX, Trưởng phòng GD &ĐT và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.        

                                                                                                                               GIÁM ĐỐC                                                       

Nơi nhận:                                                                                                                     (đã ký)

- Như trên;                                                                                                         PHAN HỒNG

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                                                                        

- Lãnh đạo Sở;     

- UBND các huyện, TX,TP (để phối hợp);      

- UBND các xã, phường, thị trấn (để phối hợp);                                                                            

- Các phòng thuộc Sở;                                                                                                                       

- Lưu: VT, GDTrH.   

Bản quyền thuộc về: Trường THCS Phan Bội Châu. Địa chỉ: Xã ChưkBô, Huyện KrôngBuk, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: (0500) 3.701718 - (0500) 3.562 503 - Email: truongthcsphanboichau@gmail.com